Bavory - socha sv. Jana Nepomuckého

Bavory (katastrální území Bavory)
socha sv. Jana Nepomuckého
socha
drobná sakrální architektura
stávájící
barokní
ano
definiční bod objektu PaGIS (IDOB_PG)
2555606
značka
ano
Popis: 

Socha sv. Jana Nepomuckého se nachází na prostranství v blízkosti kostela. Na čtvercové základně je umístěný sokl obdélného půdorysu, jehož čelní strana je zdobena rokajovým ornamentem a završena segmentovým obloukem. Z čelní strany vyrůstá kovové rameno nesoucí dříve lucernu. Boční strany soklu jsou dekorovány volutovými křídly s vpadlým rámem a festonem. Zadní stranu soklu člení pouze obdélný rytý rám s dnes již nečitelným patrně devítiřádkovým latinským nápisem v novověké kapitále s datací k roku 1(7)55. Sokl je zakončen vyloženou profilovanou římsou, na čelní straně segmentově vypjatou. Zadní vrchní strana soklu je hladká, bez římsy, s rytým letopočtem 1820, pod ním s torzálně dochovaným dnes již nečitelným dvouřádkovým nápisem s datací k roku 1881. Na soklu na hranolové podstavě spočívá socha sv. Jana Nepomuckého. Světec je zachycen v kontrapostu s nakročenou pravou nohou, oděný do kleriky, rochetty a kožešinové mozzetty s biretem na hlavě. Pohledem se obrací ke kříži s korpusem, jehož vrchol má opřený o levé rameno.

Archiv: 

Sochy sv. Jana Nepomuckého a menší socha sv. Floriána byly opraveny roku 1903. (SOkA Mikulov: rukopis sign. 3900, s. 34, Kryčer Rudolf: Dějiny obce Bavory).

transfer
nezachycen
nezachycen
nezachycen
Fotky: