Odborné mapy

Mapy jsou součástí projektu NAKI, programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity, který byl zpracováván v letech 2013-2016 podle zadání „Identifikace a interpretace vzniku, podoby a proměny barokní kulturní krajiny jihomoravského pohraničí“ pod identifikačním kódem DF13P01OVV019. Hlavní řešitel projektu je NPÚ, ÚOP v Brně, dalšími partnery jsou ESF MU v Brně a FA VUT v Brně.

V rámci projektu jsou zde zobrazené následující mapy:

Mapy obsahují tyto vrstvy:

  1. bodová vrstva zachycují veškeré objekty zájmu. Ka každému bodu je přiřazeno vyskakovací okno s linkem na databázi seznam objektů a také na stránky NPÚ. Každý objekt je zobrazen jedinečným symbolem vytvořeným na základě lexikologické analýzy,
  2. liniová vrstva zachycující historické komunikace,
  3. polygonová vrstva vytvořená na základě zvektorizování hranic katastrálních území z let 1824 – 1830 opět na základě vlastnoručně zgeoreferencovaných rastrových podkladů map Stabilního katastru,
  4. mapy Stabilního katastru – vlastnoručně digitalizované a zgeoreferencované rastrové mapy byly upraveny tak, aby je bylo možno publikovat přímo prostřednictvím ArcGIS serveru NPÚ v SDE databázi jako veřejně dostupnou mapovou službu.  Vzhledem k velkému objemu dat byl rozsah viditelnosti této služby nastaven v měřítku menším než 1: 5000,
  5. 1. vojenské mapování 1764 -1767 – publikování této služby proběhlo obdobným způsobem jako předešlé,
  6. 2. vojenské mapování 1836 – 1852 – veřejná mapová služba publikovaná prostřednictvím Národního geoportálu INSPIRE,
  7. speciální mapy III. vojenského mapování - veřejná mapová služba publikovaná prostřednictvím Národního geoportálu INSPIRE,
  8. topografická podkladová mapa – základní vrstva sloužící k lepší orientaci v mapě.

  Zobrazení jednotlivých vrstev lze libovolně vypínat a zapínat.

  Mapy ovládame pomocí modulů tzv widgetů umístěných v rozích aplikace. Pro aplikace byl zvolen motiv rámečku v červené barvě tak, aby konvenoval s celkovým grafickým pojetím projektu. Centrální ploše dominuje vlastní mapa, v levém horním rohu je umístěn widget „Posuvník přiblížení“ umožnující přibližování a oddalování mapy.  V levém spodním rohu je umístěn widget „grafické měřítko“ nastavený na metrické měřítko a vizualizovaný jako pravítko.  Hlavní widget -  „ovladač rámečku“ - vysouvací rámeček s dalšími widgety je umístěn v pravém dolním rohu. Vysouvací rámeček se rozbalí po pokliknutí na tři tečky uprostřed horní části rámečku. Po rozbalení rámečku jsou v nabídce tyto widgety. Popis widgetů je popisován zleva doprava.

   1. Widget „Legenda“  -  umožňuje dynamické zobrazování legendy viditelných vrstev – tj. jsou zobrazeny vrstvy, které jsou nastavené pro aktuální měřítko mapy.
   2. Widget „Seznam vrstev“ – umožnuje práci s jednotlivými operačními vrstvami – jejich vypínání a zapínání, průhlednost vrstvy, povolení nebo zákaz používání vyskakovacího okna, posun vrstvy nahoru a dolů, otevření atributové tabulky a popis vrstvy.
   3. Widget „Hledat“ – umožňuje přidat a konfigurovat geokódovací služby – tj. pomocí fulltextového vyhledávače hledat a přibližovat se na adresná místa zadané lokality.  Jako zdroj vyhledávání je použit defaultně nastavený Esri World Geocoder nastavený pro české prostředí.
   4. Widget  „Překrývání“ -  umožňuje rolovat a překrývat dvě vrstvy současně, jako styl nástroje překrývání byla zvolena lupa.
   5. Widget „Měření“ – umožnuje kliknutím do projektu měřit plochu a vzdálenost. Jako měrné jednotky jsou defaultně nastaveny metry a hektary.
   6. Widget „Posuvník času“ – umožnuje zobrazovat vybrané prvky k danému časovému období.
   7. Widget „Tisk“ – pomocí tohoto widgetu je umožněn export mapy pro tisk. Defaultně je nastaven formát *.pdf v rozvržení A4 na šířku.
   8. Widget „O projektu“ – Jedná se o rozbalovací okénko, kde jsou podány základní informace o projektu.

   Kliknutím do vlastní mapy se aktivuje tzv. maptip s informacemi k jednotlivým vrstvám.  Takže pokud klikneme na ikonu drobné sakrální architektury, zobrazí se informace k danému objektu, ale také k vrstvě pod ní, tedy vrstvě hranice obcí podle SK. Mezi jednotlivými tabulkami lze přepínat pomocí ikony směrové šipky v pravém horním rohu. Uprostřed spodního okraje je aktivován widget „Atributová tabulka“ umožnující pracovat s daty v tabulkovém režimu. Data se filtrují podle rozsahu mapy. Data lze exportovat do standardizovaného tabulkového formátu *.csv.

   Mapa objektů

    

   Komunikace v krajině

    

   Kulturní mobiliář v krajině