Odborné výstupy

Konference

Odborná konference v Mikulově „Krajina jako dílo“ spojená s otevřením dvou výstav architektonických prací studentů FA VUT v Brně „Stopy v krajině“ a „Deset domů pro jednu proluku“.

Za velkého zájmu odborné i laické veřejnosti se na zámku v Mikulově dne 23. 4. 2014 uskutečnila odborná konference „Krajina jako dílo - člověk a raně novověká kulturní krajina“, pořádaná při příležitosti probíhajícího projektu NAKI „Identifikace a interpretace vzniku, podoby a proměny barokní kulturní krajiny jihomoravského pohraničí“, vědeckovýzkumného úkolu MK ČR, který se v letech 2013-2016 zabývá studiem historické kulturní krajiny jihomoravského pohraničí. Pořadatelem konference byl hlavní řešitel projektu, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně, ve spolupráci s partnerskými institucemi, Fakultou architektury Vysokého učení technického v Brně, Ekonomicko-správní fakultou Masarykovy univerzity v Brně a Regionálním muzeem v Mikulově. 

Tým odborných pracovníků z výše uvedených organizací se v rámci mezioborového projektového výzkumu zabývá studiem a analýzou utváření historické kulturní krajiny, mnohačetnými vzájemně provázanými aspekty formování kulturní krajiny, zkoumáním přírodního a společenského rámce „fungování“ kulturní krajiny a dokumentací hodnotných dochovaných antropogenních krajinných prvků a historického architektonického i jiného „mobiliáře“ kulturní krajiny. Toto úsilí by mělo přivést pozornost veřejnosti k jedinečnému, dosud často opomíjenému a v daném regionu ohroženému kulturnímu dědictví mimořádné hodnoty, mělo by přispět k reanimaci identity společnosti pohraničního regionu a rovněž na poli regionálního rozvoje k obnově předmětné kulturní krajiny.

Přednáškový den byl zdařilým setkáním rozličných pohledů a přístupů ve zkoumání kulturní krajiny jako aktuálního kulturně-historického tématu. Dopolední blok odborných přednášek patřil zejména řešitelům jmenovaného výzkumného úkolu. Vystoupili Mgr. Eva Staňková, Mgr. Aleš Homola, Mgr. Milada Rigasová, Ph.D. a Mgr. Martin Markel, Ph.D., kteří projekt představili, prezentovali průběh řešení ve vybraných lokalitách Mikulovska, Jaroslavicka a východního Znojemska a upozornili na dosavadní badatelské výstupy a očekávané uplatnění a výsledky v roce 2016, jimiž by měly být odborná monografie, webová aplikace s digitálními mapovými rekonstrukcemi, výstavy a realizace vybraných architektonických návrhů drobné architektury v krajině jako současného tvůrčího projevu formování podoby živé kulturní krajiny s hlubokými historickými kořeny.

V odpoledním přednáškovém bloku zazněly z hlediska metod ochrany a péče o památkově chráněná sídla a krajinu (též krajinné památkové zóny) zásadní příspěvky odborných pracovníků NPÚ, Ing. Vlastislava Ourody, Ph.D. a Ing. arch. Věry Kučové. Nastínění širšího historického rámce vývoje komponované kulturní krajiny a odkazy na liturgické procesy v ní prezentovali Mgr. Patrik Líbal, Ph.D. a doc. Ing. arch. Jiří Löw. PhDr. Martin Krummholz, Ph.D. představil některé pozoruhodné výsledky projektu NAKI "Buquoyská kulturní krajina".

Přednáškový den ukončili Ing. arch. BcA. Barbora Ponešová, Ph.D. a Ing. arch. Jan Foretník, Ph.D., kteří poutavě prezentovali metody práce a praktické výsledky studentů FA VUT v Brně při navrhování drobných prvků do současného krajinného rámce Mikulovska jako pokusu o "akupunkturu krajiny" v historickém podtextu projektového bádání i pochopení prostoru krajiny pro novodobého poutníka. Výstavy jejich projektů "Stopy v krajině" a "Deset domů pro jednu proluku" jako doprovodný program k odborné konferenci byly hodnoceny veřejností velmi kladně a dokládají přitažlivost takto mezioborově pojatého výzkumného a tvůrčího zadání.

 

 

 

Konference, články

CZAJKOWSKI, Petr - HOMOLA, Aleš - RIGASOVÁ Milada. Cesty k raně novověké kulturní krajině: I. Mikulovsko – průběžné výsledky průzkumu. In: Vlastivědný věstník moravský. Roč. 65, č. 4 (2013), s. 373-383.

HOMOLA, Aleš a a kol. Cesty k raně novověké kulturní krajině: II. Jaroslavicko – průběžné výsledky průzkumu. In: Vlastivědný věstník moravský. Brno : Muzejní a vlastivědná společnost v Brně Roč. 66, č. 4 (2014), s. 351-366.

SVOBODA, František. Vznik a uchování kulturního kapitálu na příkladu kulturní krajiny Mikulovska. In: Scientia et Societas, Praha: Newton College, 2014, roč. 10, č. 3, s. 189 -202. 

SVOBODA, František. Ekonomické a společenské markanty vzniku tzv. vernakulárních krajin: kulturně-historický příspěvek k hospodářským dějinám. In: Scientia et Societas, Praha: Newton College, 2015, roč. 11, č. 3, s. 117-129. 

CZAJKOWSKI, Petr - HOMOLA, Aleš - NĚMEC Radomír - RIGASOVÁ Milada. Cesty k raně novověké kulturní krajině: III. Znojemsko – průběžné výsledky průzkumu. In: Vlastivědný věstník moravský. Brno : Muzejní a vlastivědná společnost v Brně Roč. 67, č. 4 (2015), s. 350-364.

SKLENÁŘ, Karel. Památková ochrana drobné sakrální architektury jihomoravského pohraničí z pohledu GIS. In: Monumentorum Tutela (Ochrana pamiatok), Bratislava . Pamiatkový úrad slovenskej republiky. Roč. 26, s. 77 -86.

HOMOLA, Aleš. Příběh dvou kaplí. Vznik a zánik barokních svatyn v krajině na Mikulovsku. In: Vlastivědný věstník moravský. Brno : Muzejní a vlastivědná společnost v Brně. Roč. 69, č. 1 (2017), s. 29-38.

Periodické zprávy

Kolektiv NPÚ, Brno. Periodická průběžná zpráva o postupu prací na projektu za rok 2013. NPÚ, územní odborné pracoviště v Brně, 2013.

Kolektiv NPÚ, Brno. Periodická průběžná zpráva o postupu prací na projektu za rok 2014. NPÚ, územní odborné pracoviště v Brně, 2014.

Kolektiv NPÚ, Brno. Periodická průběžná zpráva o postupu prací na projektu za rok 2015. NPÚ, územní odborné pracoviště v Brně, 2015.

Kolektiv NPÚ, Brno. Periodická průběžná zpráva o postupu prací na projektu za rok 2016. NPÚ, územní odborné pracoviště v Brně, 2016.