Dyjákovice - kaple Panny Marie Lurdské

Dyjákovice (katastrální území Dyjákovice)
kaple Panny Marie Lurdské
kaple
drobná sakrální architektura
stávájící
historizující slohy
ano
přírůstkový bod PaGIS (prir_cis)
10276
značka
ano
Popis: 

Na okraji obce stojící neorientovaná jednolodní stavba s odsazeným polygonálním presbytářem a s věží umístěnou na podléné ose kostela nad hlavním vstupem. Loď je členěná třemi okenními osami na obou stranách, okna jsou hrotitá, vsazená do hladkých barevně odlišených špalet. Okenní výklenky na jižní straně jsou slepé. Pětiboké kněžiště je členěno trojicí obdobně koncipovaných oken. Na nárožích kaple a mezi okny jsou rozmístěny jedenkrát odstupněné mohutné opěráky. Nad okny jsou na osu umístěné plastické barevně odlišené rozety. Hlavní průčelí předstupuje na osu, mělký rizalit je prolomen gotickým vpadlým vchodem s dvoudílními dveřmi chráněnými kovanou mříží. Nad vchodem je stříška, nad ní na osu umístěný křížek. Průčelí je prolomeno trojicí gotických lomených oken ve špaletách. Na osu nad oknem je ve vpadlině umístěna rozeta s kružbou tvaru čtyřlistu. Celý objekt stojí na soklu, podstřešní profilovaná římsa probíhá celým obvodem kaple. Čtyřboká věž je prosvětlená do všech čtyř stran gotickými lomennými okenními otvory, nad nimi je v prostém trojúhelníkovém štítu roseta s kružbou. Na vyloženou profilovanou římsu dosedá čtyřboký oplechovaný stan. Hlavní loď je zastřešena valbovou střechou. Vnitřní prostory jsou plochostropé, presbytář je zaklenut konchou.

Archiv: 

Hrádecký děkan a dyjákovický farář Mořic Kučera předložil 8. července 1885 konzistoři záměr dyjákovické farnosti zřídit kapli Panny Marie. Od nepaměti stojí za obcí k poctě Panny Marie na místě zvaném Leitenberg malá nehezká kaplička, označovaná jako Frauenbild. Neví se, zda byla někdy vysvěcena, ani se už dnes nedá zjistit, kdo má za povinnost starat se o její údržbu. Už dlouho je na spadnutí, proto se farnost rozhodla vystavět na místě Frauenbildu pěknou kapli Panny Marie Lurdské a pověřila faráře provedením tohoto zbožného záměru. V příloze jsou plánky. Finanční prostředky byly vybrány ze sbírek, částečně v hotovosti, částečně formou subskripcí. Obec si přeje, aby kaple byla vysvěcena a aby se v ní o prosebných dnech směla sloužit mše sv. Údržba kaple by se měla zajišťovat ze zvláštní nadace. Konzistoř povoluje 18. července 1885 výstavbu kaple a její vysvěcení. Stavební plán kaple vrací farnosti. Farář Mořic Kučera žádal 18. srpna 1886 konzistoř o povolení vysvětit kapli Panny Marie. Byla postavena přesně podle schváleného plánu, v jednoduchém novogotickém stylu z peněz vybraných ve sbírkách. Kaple je vybavena gotickým oltářem, nad nímž je vyobrazena lurdská jeskyně se sochou Panny Marie Lurdské. Na oltáři jsou dvě sochy – napravo od sochy Neposkvrněného Početí Panny Marie je socha sv. Aloise, nalevo socha panny a mučednice sv. Anežky. Našikmo jsou po obou stranách olejomalby – největší radost a největší utrpení Matky Boží – narození Krista a Pieta. Farář prosí o povolení, aby současně s vysvěcením kaple směl také požehnat tyto tři sochy a dva obrazy. K zavěšení do malé věžičky kaple je určen zvon o váze 57 kg, který odlil zvonař Hiller v Brně. Slíbil, že zvon přiveze k dómu, aby mohl být požehnán. Pokud k tomu již došlo, vyslovuje farář své nejhlubší poděkování, pokud dosud požehnán nebyl, prosí, aby tak bylo co nejdříve učiněno. Dále jménem farnosti prosí, aby byla vystavena kapli mešní licence. K údržbě kaple byl založen zvláštní fond z peněz, které zbyly ze sbírek. Správa jmění kaple bude přílohou kostelních účtů. Konzistoř povoluje 2. září 1886 vysvěcení kaple, požehnání tří soch a dvou obrazů. Dovoluje také, aby kaple byla opatřena všemi potřebnými paramenty a jiným mešním vybavením. V kapli mohou být v určených dnech slouženy mše sv., nesmí to ale narušovat řád bohoslužeb ve farním kostele.
(Diecézní archiv Biskupství brněnského: fond Biskupská konsistoř Brno, i. č. 10 811, sign. T 345, kart. 2 438, Kaple Dyjákovice 1885).

mladší (po SK)
Fotky: