Hrádek - boží muka "Urlaubmolta" se sousoším Loučení Krista s Pannou Marií

Hrádek (katastrální území Hrádek)
boží muka "Urlaubmolta" se sousoším Loučení Krista s Pannou Marií
boží muka
drobná sakrální architektura
stávájící
vrcholný středověk (gotický)
ano
přírůstkový bod PaGIS (prir_cis)
10476
ano
ano
Popis: 

Ve středu obce u kostela se nachází boží muka se sousoším Loučení Krista s Pannou Marií. Osmiboký pilíř vyrůstá z nízké trnože čtvercového půdorysu ukončené oblounovým profilem. Nad rohy trnože na dříku jsou umístěny válcové patky (již neexistujících prutových přípor) s tordováním a lípanou kružbou. V horní části dříku jsou druhotně umístěny (luisézní) festony. Na čelní straně nahoře je mezi festony vložen štítek s mlýnský kamenem. Hlavice dříku je zdobena lípanou kružbou, z níž na čelní straně vystupuje rameno pro zavěšení lucerny. Pod okosenou římsou s vyhloubenými nárožními stříškami projmutého obrysu probíhá provazec. Na římse na čtvercovém plintu je umístěno barokní (luisézní) sousoší Loučení Krista s Marií. Obě postavy jsou oděny v dlouhých splývavých šatech, s pláštěm kolem ramen, Maria má hlavu krytou plachetkou, obličejem je natočená ke Kristu. Ježíš se také pohledem obrací k matce, v gestu loučení bere svou pravicí Mariinu pravou ruku a levou rukou matku objímá. Maria si klade levou ruku na hruď.

Archiv: 

Souvislost.
Antonín Peňáz informuje 8. července 1861 konzistoř, že nechal opravit šest soch svatých, které jsou rozmístěny v obci. K žádné z nich není zřízen nějaký udržovací fond, jsou proto odkázány na obětavost farníků. Dvě z nich – sousoší Krista s Pannou Marií a socha sv. Jana Nepomuckého – byly už v tak špatném stavu, že je museli odvézt po kouskách, slepit k sobě a znovu vztyčit. Farář se domnívá, že po takovém zákroku potřebují znovu požehnat, a proto žádá o povolení k tomuto obřadu. (Diecézní archiv Biskupství brněnského: fond Biskupská konsistoř Brno, i. č. 4 684, sign. E 10, kart. 1273-1274, Hrádek, 1780-1950).

nezachycen
Fotky: