Březí - socha sv. Jana Nepomuckého

Březí (katastrální území Březí)
socha sv. Jana Nepomuckého
socha
drobná sakrální architektura
stávájící
barokní
ano
přírůstkový bod PaGIS (prir_cis)
8852
ano
ano
Popis: 

Uprostřed obce v parku před farou stojí na čtvercové kamenné základně sokl s hranolovou základnou, dříkem ve spodní části konvexně tvarovaným a v plochách zdobeným rytým kasulovitým rámem, a s vyloženou profilovanou profilovanou deskou, na níž spočívá nízký plint se sochou sv. Jana Nepomuckého. Světec je zobrazen v podživotní velikosti s dynamicky nakročenou pravou nohou, díky čemuž nabývá postava esovitého prohnutí. Oděný je v obvyklé kanovnické roucho s biretem na hlavě. V levé ruce velký kříž s korpusem Krista, břevno přidržuje pravou rukou, hlavu natáčí k pravému rameni.

 V přední části kamenného podstavce se v zrcadle rámovaném silnou linkou torzálně dochoval devítiřádkový sekaný latinský nápis v písmu novověké kapitály a minuskuly (s druhotným přesekáním písmen), původně s chronogramem.

 

NOSTER [---]/

DeFOnie In CarLo[.]as/

NVS SANCTE [.]O/

CANDI EOS DEVS IS/

NOS FAMAE FER./

Joannes/

REPERICLA: NE:/

In D: NePOmmVNDs: DICa[.]Isia/

L:H:   EC[..] Im[.]TO L:E: H://

 

 

 

Archiv: 

Zápis o pořízení sochy sv. Jana Nepomuckého roku 1763 Vavřincem Hummerem, vrchním úředníkem panství Židlochovice: „Im Jahre 1763 hat Lorenz Hummer der Zeit Oberamtmann im Seelowitz hier in Bratelsbrunn eine Statue S. Joanni Nepomuceni errichtet, und dieselbe gegenjährlich zu haltender gewisser Andacht, und ihrer Conservierung auchzugleich mit 400 fr. dotiert“. (SOkA Mikulov: E 8 - Archiv fary Březí, i. č. 5, Domácí protokol 1740-1916, kniha 5 – domácí protokol, pag. 23.)

zachycen SK
nezachycen
nezachycen
nezachycen
Fotky: